Tisková zpráva IPK z 19.6.

REAKCE IPK NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA HMP DNE 19. ČERVNA 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA INICIATIVY PRO KULTURU (IPK)

ZE DNE 19. ČERVNA 2008

 

REAKCE IPK NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA HMP DNE 19. ČERVNA 2008

 

Ve čtvrtek 19. června proběhlo řádné jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, jehož prvním bodem byla petice Za Prahu kulturní. V návaznosti na své setkání s řediteli vybraných pražských divadel a několika experty (konané 9. 6. v rezidenci primátora), předložili primátor Pavel Bém a radní pro kulturu Milan Richter návrh na řešení současné situace, který již schválila Rada HMP 17. 6.

Petici Za Prahu kulturní k dnešnímu dni podepsalo 31. 230 občanů. Iniciátoři petice všem signatářům velmi děkují. Svým podpisem napomohli k počátku hledání rozumného řešení problémů v pražské kultuře. Teprve v nadcházejících měsících však bude jasné, jde-li o vývoj správným směrem.

Schválené usnesení Zastupitelstva HMP vychází z jednotlivých bodů petice Za Prahu kulturní a nepřímo tak potvrzuje oprávněnost požadavků této petice, kterou na svém dubnovém zasedání Zastupitelstvo bez řádného projednání odmítlo a na dnešním zasedání ji pouze vzalo na vědomí.

Iniciativa pro kulturu vítá vstřícné kroky primátora Béma, zároveň však upozorňuje na problémy, které mohou při jejich aplikaci vzniknout:

  1. IPK vnímá rozhodnutí o obnovení Poradního sboru jako začátek konstruktivního dialogu, ale zároveň upozorňuje na fakt, že nebyl zveřejněn princip nominace jeho členů. IPK upozorňuje, že obvyklým způsobem je oslovení odborných institucí, které mají možnost navrhnout členy Poradního sboru.
  2. IPK připomíná nutnost striktního oddělení neziskového a ziskového sektoru v kultuře tak, jak je formuloval primátor Pavel Bém na setkání s řediteli vybraných pražských divadel a několika experty z ostatních uměleckých oborů dne 9. června a jak je formulováno v důvodové zprávě k usnesení Rady HMP ze dne 17. června.
  3. Zrušení grantové komise složené především z odborníků bez jednoznačné náhrady např. oborovými komisemi hodnotitelů stovek žádostí o granty může vést k rozpadu celého systému.
  4. Pro zachování kontinuity činnosti pražských kulturních subjektů je nezbytně nutné včasné vyhlášení grantového řízení na příští rok. Už dnes je jasné, že slib radního Richtera, že nové grantové řízení bude vyhlášeno v červnu, je nesplnitelný.
  5. Schválené usnesení Zastupitelstva HMP nesystémově navyšuje finanční prostředky pouze loňským držitelům víceletých grantů. Vůbec se nezabývá finanční situací dalších ohrožených kulturních subjektů, které rovněž tvoří páteř pražské kulturní sítě (viz tabulka).

Přehled zásadně krácených subjektů, které provozují kontinuální činnost na území HMP:

Divadla:                                      2007                       2008        deficit v tis.Kč  dofinancováno

DIVADLO ARCHA                   19 980                    14 950                    5 000            5182

DIVADLO SEMAFOR                 8 000                    4 820                     3 000            3676

DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ  1 800                      1 100                        700              701

Gaspar s.r.o. / DIVADLO V CELETNÉ    2 500              1 540                        900                 0

Kašpar o.s.                                           3 500                    2 000                     1 500            1 443

součet                                                                                                           11 100         11 002

Hudba:

Pražská kom.filharmonie o.p.s.     6 300                       6 000                         300               259

STRUNY PODZIMU                       1 200                      1 000                         200                0

součet                                                                                                                500              259

Galerie:

FUTURA o.s.                                      900                        250                            600                 0

Výst.program Gal.Jaroslava Fragnera   350                  100                            250                 0

Entrance Gallery                                       200                   100                            100                 0

součet                                                                                                                   950                 0

Tanec a pohybové umění:

ALFRED VE DVOŘE                           5 000                     4 057                         900                 0

TANEC PRAHA                                 1 900                         300                      1 600                 0

součet                                                                                                                2 500                 0

Celkem divadla, hudba, galerie a tanec:                                                 15 050         11 261

 

Navýšení grantů dále získali:

NOVÝ HORIZONT, s. r. o. – Rock Café                                                                          517

Divadlo Bez zábradlí, s. r. o.                                                                                              1 657

DEAI – ROXY NOD o.s.                                                                                                      860

Celkem dofinancováno                                                                                                   14 295

  1. IPK pozitivně vnímá odklad výběrových řízení na ředitele městských scén a druhé a třetí vlny transformace příspěvkových organizací města, do provedení analýz a auditů a definování veřejné kulturní sítě podporované víceletými granty
  2. Požadavek na audity všech držitelů víceletých grantů je podle IPK zcela legitimní, zvláště po dnešním prohlášení primátora, že jejich výsledky bude vyhodnocovat Poradní sbor.
  3. IPK odmítá tvrzení, že letos Grantová komise selhala. Její názory často nebyly brány v potaz. Za to nesou odpovědnost konkrétní politici, Bc. Pecha a Ing. Richter a v neposlední řadě vedení odboru kultury. IPK věří, že tato situace se nebude opakovat.

 

Dne 25. června se představitelé IPK setkají s ředitelem Direktorátu pro umění a památky Rady Evropy Robertem Palmerem, který je jedním z největších evropských odborníků na kulturní politiku měst. Členové IPK vyzývají představitele HMP, aby při této příležitosti využili možnost konzultace se zahraničním expertem.

IPK znovu upozorňuje, že v celém procesu hledání nového modelu financování pražské kultury nejde především o peníze, ale o definování veřejné kulturní sítě a její systémovou podporu.

 

V Praze dne 19. června 2008:

Za IPK Vladimír Procházka, člen představenstva

Daniel Hrbek, člen představenstva

 

Kontaktní osoby:

 

Barbora Mertlová, 602 470 394

 

Alexandra Poláková, 739 023 171

 

press@za-prahu-kulturni.cz

 

www.za-prahu-kulturni.cz

 

Příloha

STANOVISKO JUDr. Václava Petrmichla

přednesené na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy dne 19. června 2008

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane primátore, dámy a pánové, teční přítomní

 

Dne 9. dubna 2008 jsem byl určen petičním výborem petice ZA PRAHU KULTURNÍ, abych petenty zastupoval ve styku se zastupitelstvem hlavního města Prahy. Petici jsem doručil dne 14. dubna 2008. K dnešnímu dni ji podepsalo 31.065 signatářů. Všechny podpisové archy jsem zastupitelstvu doručil. Jménem petičního výboru všem signatářům upřímně děkuji za podporu a prohlašuji, že si tohoto svátečního mandátu hluboce vážím. Ujišťuji vás, že požadavky uvedené v petici ZA PRAHU KULTURNÍ budu i nadále prosazovat. Při předložení petice jsem současně využil svého práva podle § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a požádal, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo záležitosti uvedené v petici do 60 dnů, tj. nejpozději do 13. června 2008.

Rozhodnutím Rady HMP ze dne 27. května 2008 však bylo projednání uvedených požadavků zařazeno až na dnešní jednání Zastupitelstva, tedy šest dnů po zákonné lhůtě. Takovým porušením zákona o hlavním městě Praze se však před tímto auditoriem nehodlám zabývat, neboť tento orgán není k sankcionování příslušný.

Požádal jsem a dnes znovu žádám, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy odvolalo z funkcí radního pro kulturu Ing. Milana Richtera a předsedu Výboru pro kulturu a volný čas a Grantové komise HMP Bc. Ondřeje Pechu, protože svými rozhodnutími destabilizovali pražské kulturní prostředí a ohrozili jeho další existenci a přirozený rozvoj. Vím, že tento požadavek byl v petici vysloven až jako třetí bod z pěti, avšak na pořadí netrvám. Naopak se domnívám, že by měl být zařazen jako první a to z důvodů praktických i organizačně technických. Podle Jednacího řádu ZHMP se členové Rady odvolávají tajným hlasováním. Nejdříve tedy musí Zastupitelstvo určit způsob hlasování a poté je technicky zabezpečit. Teprve z výsledku hlasování bude patrné, kdo bude povinen plnit věcné úkoly vyplývající z usnesení dnešního Zastupitelstva o projednání ostatních požadavků petice ZA PRAHU KULTURNÍ.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, žádám vás, abyste hlasovali odpovědně a zaujali tak zřetelný postoj k otázce, zda pánové Milan Richter a Ondřej Pecha svými rozhodnutími destabilizovali pražské kulturní prostředí a ohrozili jeho další existenci a přirozený rozvoj. Vzpomeňte, prosím, na svůj slib člena zastupitelstva, který jste učinili na svou čest a svědomí, že svoji funkci budete vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, a přitom se budete řídit Ústavou a zákony České republiky. Posuzovat, zda se při své činnosti oba mužové nebo některý z nich, případně spolu s dalšími, dopustili i protiprávního jednání ve smyslu trestního zákona, nepřísluší ani mně ani vám, ale orgánům činným v trestním řízení.

Požadavek na odvolání radního pana Richtera a předsedy výboru pana Pechy jsem připraven vzít okamžitě zpět, jakmile sami odstoupí ze svých funkcí.

Děkuji za udělené slovo a vaši pozornost.